سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Iaith: Susu

Version Information

Gwybodaeth Hawlfraint

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible