Kalin Diyos: napilipili ay istorya sin daan ay tolag; Salmo; Proverbio

Iaith: Kankanaey

Version Information

Gwybodaeth Hawlfraint