Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Iaith: Agutaynen

Version Information

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Gwybodaeth Hawlfraint

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.