Chwilio ffurf

Matiye int

Mey da ray

Mey-maaya-mawiya masa Matiye ma wuzlala

Matiye a wuzlala Mey-maaya-mawiya na, gweegwe letek ta masa Mark leŋ Luk ma wuzlalamara. Ata tabiya a wuzlalam:

• mey da ray Jaŋ-Baptis ma zəlta ndəhay ŋga mbəɗdamara menjey ata

• mey da ray baptem ŋga Yesu

• mey da ray bay-malula ma wuɗey ŋga bata Yesu daa masa aŋga fa key daliyam da wuzlah-ley

• mey da ray Yesu ma zla sləra aŋga daa hwayak ŋgab Galile

• mey da ray Yesu ma daw aa berney ŋga Jeruzelem

• mey da ray meməcey ŋga Yesu da Jeruzelem

• mey da ray masləkɗawa ŋga Yesu daa meməcey

Matiye na, aŋga ndaw ma cakala budaw ŋga ŋgwamna ŋga Rawm. Ama Yesu a zəla ŋga səpa. Da ray ŋgene, ta’, a mbəkda sləra aŋga, a daw asiya. Ara ndaw da wuzlah gula hay ŋga Yesu kuraw a ray a cew.

Matiye a wuzlala ɗerewel aŋga na, ŋgada ndəhay Jəwif hay. A zla ɗerewel aŋga na, ta mezəley ŋga ndəhay daa səkway ŋga Yesu amba a wuzda Yesu aa daa səkway ŋga Abəraham. Aa guzley da ray mayawa ŋga Yesu. A wuɗey amba Jəwif hay a sərmara fara fara Yesu na, ara ndaw masa Gazlavay ma wala ŋga ləhdata ndəhay daa mebərey, asaya, amba a sərmara ara aŋga masa ndəhay maa guzlam da ray a daa Mejəwey-mey Magurma.

Matiye ta wuzleley mey la ga masa Yesu maa guzlda. Daa fasəlawal 5 haa 7 na, ara mey masa Yesu ma wuzda da aŋgwa. Daa fasəlawal 13 mey-meŋgey hay daha ta meesərkedey hay mekele mekele da ray mewey ŋga Gazlavay da ray ndəhay. Daa fasəlawal 24 ta 25 ara mey da ray menjey ŋga ndəhay ŋga Yesu daa masa ata fa səkwmara aŋga ma da vəhwa ŋga zəma bay aŋga.

Daa mezley ŋga ɗerewel e, mey mawuzlalakaya da ray Yesu daha, a ləvey: «A da zəlmara Emanəwel, anda meləvey, Gazlavay aa ta aləkwa.» (1.23) Daa mendəvey a, Matiye a wuzleley mey da ray Yesu ma ləvey: «Sərmara, yah na, yah ta akwar mandaw mandaw haa mendəvey ŋga bəla.» (28.20)

Daa ɗerewel e keɗe na, mey mekele mekele daha ŋga vəley gədaŋ a ndəhay:

Mey da ray maaya ŋga Gazlavay da ray ndəhay (5.3-10)

Sləra masa Yesu ma vəldatara a gula aŋga hay ŋga key (28.19-20)

Mejəwey-mey Mawiya

©Wycliffe Bible Translators, 2007

More Info | Version Index